مجتمع چاپ صنعت پنجم

در این مجتمع امکان چاپ انواع منسوجات طبیعی و مصنوعی جهت فعالیت های تبلیغاتی و صنعتی فراهم آمده است .

منسوجات