مجتمع چاپ صنعت پنجم

این نوع مارکهابه دلیل استفاده از فلزات آلیاژی از استحکام و اصالت ویژه ای برخوردار می باشند که این ویژگی ضمانت محصول شما را جاودانه می کند . الصاق این نوع مارک ها توسط خارهای موجود در پشت آنها انجام می گیرد و عمده مصرف این نوع مارکها در صنایع پوشاک ، کیف و کفش می باشد .